اینجا خلوتگاه عاشقاست…

عاشقان-خلوتگاه معنوی-اینجا خلوتگاه عاشقاست-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

به شهدا بگو …
حرفای دلت رو …
دلتنگی هات رو …
هرچی تو دلت داری و میخواهی با شهدا بگی اینجا بگو
نمیدونم چی …
به زمزمه دلت گوش کن …
بعد بگو…
اگه می خوای به شهدا چیزی بگی
اگه دلخوری
اگه درد و دل داری
اگه می خوای گریه کنی
اگه می خوای بخندی
اگه حرفی توی دلت مونده که نمی دونی کجا باید بزنیش.
اینجا بزن
اینجا خلوتگاه عاشقاست

الهی شهید شید