تصویریی:از نشانه های ظهور/کف دست

از نشانه های ظهور کف دستی در آسمان-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

از نشانه های ظهور گویند ظاهر شدن کف دستی در آسمان است.
از نشانه های ظهور ظاهر شدن کف دست در آسمان