سلام و علیک دکتر و هاشمی رفسنجانی

سلام و علیک هاشمی رفسنجانی و دکتر احمدی نژاد

این عکس مربوط میشه به سالگرد ارتحال امام خمینی در خردادماه۱۳۹۰در حرم مطهر

سلام و علیک هاشمی رفسنجانی و دکتر احمدی نژاد