پنجاه سوال و جواب قرآنی

سوال و جواب قرآنی-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

پرسمان قرآنی

شما دوست عزیز هم اگر در این رابطه مطلبی دارید برای ما بفرستید تا در سایت با نام کاربری شما قرار بگیرد
———————————————————————————————————
۱- سؤال: سوره حم سجده چه سوره اى است؟
جواب: سوره فصلّت.  
۲- سؤال: آیا دست زدن بى وضو به نام شیطان و فرعون و امثال او در قرآن اشکال دارد یا نه ؟  
جواب: مس کلمات قرآن بدون طهارت جایز نیست ولو آن کلمات مثل کلمه فرعون و امثال آن باشد .  
۳- سؤال: آیا تلاوت قرآن توسط خانمها نزد آقایان جایز است ؟            جواب: اگر به کیفیتى باشد که نوعاً تهییج باشد جایز نیست .  
۴- سؤال: اخفاء در تجوید قرآن چه حکمى دارد؟  
جواب: اگر سبب تغییر کلمه نشود مانعى ندارد .  
۵- سؤال: کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است ؟
جواب :  سوره تکویر
۶- سؤال: کدام سوره به قلب قرآن معروف است ؟
جواب: سوره یس
۷- سؤال: کدام سوره به نسب نام خداوند مشهور است ؟
جواب: سوره اخلاص
۸- سؤال: چه تعداد از سوره های قرآن سجده واجب دارد؟
جواب: ۴ سوره { سجده – فصلت – نجم – علق}
۹- سؤال: کدام سوره به سوره امام حسین معروف است ؟
جواب: سوره فجر  
۱۰- سؤال: کدام سوره همنام یکی از نهرهای ایران است؟
جواب: سوره نور
۱۱- سؤال: کدام سوره با الحمدالله شروع می شود؟
جواب:   5سوره { الحمد – انعام – کهف – سبا – فاطر}
۱۲- سؤال: کدام سوره قرآن  10نام دارد ؟
جواب: سوره حمد            
۱۳- سؤال: اولین شخصی که علم تجوید را به رشته تحریر درآورد؟
جواب: ابو عبید قاسم بن سلام  
۱۴- سؤال: اولین کسی که در دوران پیامبر (ص) یکی از سوره های قرآن را به فارسی ترجمه کرد که بود ؟
جواب:  سلمان فارسی  
۱۵- سؤال: اولین کسی که قرآن را نقطه گزاری کرد چه کسی بود؟
جواب: ابوالا سود دوئلی  
۱۶- سؤال: در کدام آیه  قرآن  6بار کلمه الله آمده است؟  
جواب: آیه ۲۸۳ سوره بقره  
۱۷- سؤال: در کدام آیه قرآن مراحل وضو گرفتن ذکر شده است؟
جواب:  آیه  6سوره مائده  
۱۸- سؤال: در کدام آیه قرآن به پنج قسمت نمازهای یومیه اشاره شده است؟
جواب:  آیه ۷۸ سوره اسراء  
۱۹- سؤال:  آیه { و رتل القرآن ترتیلا } در کدام سوره قرار دارد ؟
جواب: سوره مزمل آیه ۳  
۲۰- سؤال:  در کدام سوره به موضوع ولایت اشاره شده است ؟
جواب: سوره نساء  
۲۱- سؤال: کدام سوره تمام آیاتش با حرف { ر} ختم می شود؟  
جواب: سوره کوثر  
۲۲- سؤال: کدام سوره منسوب به امام علی (ع) است ؟  
جواب: سوره والعادیات  
۲۳- سؤال: سوره های مدنی طی چند سال نازل شده است؟
جواب:  10 سال  
۲۴- سؤال: دوزن نمونه که در قرآن از آنها به نیکی یا د شده است چه کسانی هستند ؟
جواب: حضرت مریم و آسیه زن فرعون  
۲۵- سؤال: کدام سوره از قرآن به معنای( زن امتحان شده) است ؟  
جواب: سوره ممتحنه  
۲۶- سؤال: دوزن که در قرآن به زشتی از آنها یا د شده است کدامند ؟  
جواب: زن لوط و زن نوح  
۲۷- سؤال: به کدام زن لقب طیبه در قرآن داده شده است ؟  
جواب:  حضرت مریم  
۲۸- سؤال: آخرین آیه ای که بر پیامبر نازل شد کدام است ؟
جواب: آیه ۳ سوره مائده  
۲۹- سؤال:  آخرین سوره قرآن چند حرف , چند کلمه و چند آیه دارد؟  
جواب: ۷۹ حرف – 20 کلمه – 6  آیه  
۳۰- سؤال: آخرین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد ؟  
جواب: سوره مائده  
۳۱- سؤال: آخرین سوره ای که یکجا نازل شد کدام است ؟  
جواب: سوره اخلا ص  
۳۲- سؤال: آخرین سوره ای که در مکه نازل شد چه نام دارد؟
جواب: سوره روم  
۳۳- سؤال: آیه حجاب در کدام سوره قرآن است ؟  
جواب: آیه ۳۱ سوره نور
۳۴- سؤال: آیه { الحمد الله رب العالمین } در چند سوره قرآن بیان شده است؟  
جواب: در ۶ سوره { حمد – صافات – مومن – زمر – یونس – انعام }
۳۵- سؤال: در کدامین آیه قرآن نام پنج نوع خوردنی آمده است؟  
جواب:  آیه ۶۱  سوره بقره { تره – پیاز – خیار – عد س – سیر }
۳۶- سؤال: آیه نور علی نور در کدام سوره است؟
جواب: سوره نور آیه ۳۵
۳۷- سؤال: در کدام آیه خداوند از خود هشت بار سخن گفته است؟  
جواب: آیه ۱۸۶ سوره بقره  
۳۸- سؤال: در چند آیه از قرآن کریم به حضرت محمد (ص) اشاره شده است ؟
جواب: در ۳۰۵  آیه  
۳۹- سؤال: در کدام آیه قرآن کریم نام پنج تن از پیامبران اولوا العزم بیان شده است ؟
جواب: آیه ۷ سوره احزاب  
۴۰- سؤال: چه تعداد از سوره های قرآن  به نام پیامبران است؟  
جواب: ۶ سوره {محمد(ص) – ابراهیم – نوح – هود – یونس – یوسف}
۴۱- سؤال:  در قرآن از چند پیامبر به عنوان اسوه حسنه نام برده شده است ؟  
جواب: ۲ پیامبر  { حضرت ابراهیم (ع) و حضرت محمد (ص)}
۴۲- سؤال: سوره هایی که به پیامبر منسوب است کدامند ؟
جواب: { طه – یس – مزمل – مدثر }
۴۳- سؤال: داستان حضرت سلیمان (ع) وبلقیس در کدام سوره است ؟
جواب: سوره سبا  
۴۴- سؤال: اولین سوره ای که نازل شد کدام سوره است ؟
جواب:  سوره علق  
۴۵- سؤال: اولین سوره قرآن دارای چند آیه و چند کلمه است ؟
جواب: ۷  آیه و ۲۹  کلمه  
۴۶- سؤال: اولین سوره که به زبان فارسی ترجمه شد کدام است ؟
جواب: سوره حمد  
۴۷- سؤال: اولین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد؟
جواب: سوره  مطففین  
۴۸- سؤال: اولین دعائی که در قرآن آمده است در کدام سوره است ؟
جواب: آیه ۱۲۶  سوره بقره
۴۹- سؤال: آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شهر شام تلاوت نموده است کدام است ؟
جواب: آیه ۹  سوره کهف  
۵۰- سؤال: آیه « بقیه الله خیر لکم »  در کدام سوره است ؟
جواب: آیه ۸ سوره هود