نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران

نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران  سبز-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان

نمادهای شیطان پرستی و فراماسونری در بعضی از تبلیغات  فتنه گران  مشاهده میشود که نشان از نزدیکی تفکرات آنها با این نوع مکتب میباشد.
در زیر نمونه  هایی از این نشانه ها را میبینید:

نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران راه سبز-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان
ودر تصویر دیگر:

نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران راه سبز-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان
تصویر زیر مربوط به سایت جرس می باشد:

نمادهای فراماسونری در تبلیغات فتنه گران راه سبز-هیئت محبین امام حسن عسکری(ع)بهبهان
در پایان اگر شما هم تصویری دارید برای ما ایمیل کنیدویادر فرم زیر نشانی آن را بدهید تادر سایت قرار بگیرد