پیامک مذهبی بخش اول

دعا: دعای نیمه شبها را اثرهاست /سحر وقت قیام دیده ترهاست//به درهایی که باشد بسته رویت/کلید آن دعاوقت سحرهاست زندگی : زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت//دکتر شریعتی  باخدا: در طوفان زندگی با خدا…